חוק מכר דירות – איחור במסירה

חוק המכר (דירות )התשל"ג 1973
פיצוי בגין איחור במסירה והבנק המלווה
בעקבות ת"א 7971-11-19

בזמן האחרון סקרתי מס צדדים הקשורים לסעיף 5א. העוסק במתן פיצוי לרוכש דירה עקב איחור במסירה.
סעיף זה ככול הנראה הולך להשתנות ולהטיל אחריות נוספת על היזם בגין איחור מסירה כפי שסקרתי בתאריך 21.05.22.

פיצוי בשל איחור

רוכש כאמור מצפה לקבל את הדירה במועד שנקבע בהסכם הרכישה.
היזם לעומתו מעביר את החזקה בדירה לאחר השלמת העברת התמורה.

במקרה של איחור במסירה כאמור על היזם לפצות את הרוכש בעבור האיחור בשיעורים שנקבעו בחוק אך נשאלת השאלה כיצד מתבצע מנגנון תשלום זה ?
מה קודם למה מבחינת זכויות ?
מצד אחד על הרוכש לשלם ליזם את יתרת התשלום בעבור הדירה כתנאי להשלמת העסקה.
מאידך על היזם לשלם פיצוי לרוכש בגין האיחור במסירה.
מצד שלישי הבנק המלווה, שלא היה צד בסכסוך, העניק ליווי פיננסי ליזם וגם לו זכויות חוזיות.

סוגיה זו נדונה לאחרונה בבית המשפט המחוזי בחיפה במסגרת דיון בתביעה שהגישו רוכשי דירות נגד יזם שמכר להם דירות בפרויקט ביהוד – מונסון ואיחר איחור משמעותי במסירה, 18-31 חודשים ובית המשפט קיבל את תביעתם.

הרוכשים עתרו לבית המשפט בטענה שיש חשש שהיזם לא ישלם להם בעבור האיחור (שמונה תביעות אזרחיות נפרדות שהוגשו על ידי 87 תובעים) בסכום מצטבר של למעלה מ 12.3 מליון שח.

לכן דרשו מבית המשפט שיורה על עיקול זמני של ישתרת כספי התמורה שכל אחד מהם נידרש לשלם ליזם עבור הדירה וזאת עד לגובה הפיצוי שהיזם חייב לשלם להם.

לעתירה זו התנגד בנק הפועלים – הבנק המלווה של הפרויקט.

הבנק הדגיש כי אינו צד לתביעה בין הרוכשים והיזם ואינו אחראי על האיחור במסירת הדירות אך הבהיר כי היזם המחה לבנק על דרך השיעבוד את כל זכויותיו לקבלת כספים מהרוכשים ונתן הוראה בלתי חוזרת לרוכשים לשלם את הכספים והתשלומים המגיעים ליזם על פי הסכם הרכישה ישירות לחשבון הליווי בבנק ולא ליזם.
כנגד זה הנפיק הבנק את ערבויות חוק המכר לרוכשים.
לכן זכויות הבנק בכספי הפרויקט גוברות על זכויות היורשים.

החלטת בית המשפט

בית המשפט קיבל את טענות הבנק , דחה את עתירת הרוכשים לעיקול וקבע.
זכותו של הבנק בכספי התמורה גוברת על זכויות הרוכשים.
ליזם אין כלל זכויות בכספים אותם מבקשים הרוכשים לעקל בסעד זמני עצמי.
בכדי לקבל את הדירה החדשה על הרוכשים להשלים את יתרת התשלומים לבנק ויהיה עליהם לפעול לגביית חובו של היזם כלפיהם בגין איחור במסירה בדרך אחרת.

ת"א 7971-11